loading

Algemene voorwaarden

 1. Chris Cox Groente & Fruit VOF, gevestigd te (5831 LR) Boxmeer aan het adres Beugenseweg 61 / a, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘Chris Cox Groente & Fruit’, heeft de navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Definities

 1. 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Chris Cox Groente & Fruit een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Chris Cox Groente & Fruit een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 1. 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Chris Cox Groente & Fruit en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen tervoorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Chris Cox Groente & Fruit verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Chris Cox Groente & Fruit en haar Wederpartij ter zake.

 1. 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten.

 1. 3. Wederpartij staat Chris Cox Groente & Fruit toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Chris Cox Groente & Fruit. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Chris Cox Groente & Fruit rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.

 1. 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden Chris Cox Groente & Fruit enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Chris Cox Groente & Fruit en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/ofaanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 1. 5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van Chris Cox Groente & Fruit, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Chris Cox Groente & Fruit deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

 1. 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

 1. 1. Alle door Chris Cox Groente & Fruit gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Chris Cox Groente & Fruit, te weten Boxmeer, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

 1. 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeen-gekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. 3. Ieder door Chris Cox Groente & Fruit gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.

 1. 4. Chris Cox Groente & Fruit behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. 5. Chris Cox Groente & Fruit is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft Chris Cox Groente & Fruit het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. 2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Chris Cox Groente & Fruit. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

 1. 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

Artikel 5 Annuleren Overeenkomst

 1. 1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Chris Cox Groente & Fruit aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 1. 2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50 % van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

 1. 3. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Chris uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde –Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Chris Cox Groente & Fuit te vergoeden.

Artikel 6 Levering

 1. 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 1. 2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

 1. 3. De door Chris Cox Groente & Fruit geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.

 1. 4. Levering vindt plaats af magazijn, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken in het magazijn worden afgehaald.

 1. 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Chris Cox Groente & Fruit de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.

 1. 6. Chris Cox Groente & Fruit is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.

 1. 7. Indien de Wederpartij aan Chris Cox Groente & Fruit nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Chris Cox Groente & Fruit door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is Chris Cox Groente & Fruit gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Aanvaarding en reclame

 1. 1. Wederpartij dient direct na levering door Chris Cox Groente & Fruit van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10 % bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.

 1. 2. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimte van Chris Cox Groente & Fruit te controleren.

 1. 3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering – daarvan schriftelijk aan Chris Cox Groente & Fruit te worden gemeld. Indien Chris Cox Groente & Fruit niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.

 1. 4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Chris Cox Groente & Fruit, opdat Chris Cox Groente & Fruit in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient Chris Cox Groente & Fuit in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien Chris Cox Groente & Fruit niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.

 1. 5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan Chris Cox Groente & Fruit tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.

 1. 6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Betalingen

 1. 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.

 1. 2. Verrekening door de Wederpartij van de door Chris Cox Groente & Fruit gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Chris Cox Groente & Fruit de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 1. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1 % per maand, onverminderd de overige rechten van Chris Cox Groente & Fruit zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

 1. 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Chris Cox Groente & Fruit de wettelijke rente verschuldigd.

 1. 5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door Chris Cox Groente & Fruit in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Chris Cox Groente & Fruit te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

 1. 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. Door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Chris Cox Groente & Fruit op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

 1. 2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikelvallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.

 1. 3. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Chris Cox Groente & Fruit gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op haar rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Chris Cox Groente & Fruit gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens Chris Cox Groente & Fruit.

 1. 4. Indien derden enig recht op de door Chris Cox Groente & Fruit onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij Chris Cox Groente & Fruit hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

 1. 5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Chris Cox Groente & Fruit wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

 1. 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

 1. 1. Indien Wederpartij door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Chris Cox Groente & Fruit (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan haar zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

 1. 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien zij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Chris Cox Groente & Fruit (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door Chris Cox Groente & Fruit geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Chris Cox Groente & Fruit de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.

 1. 3. Indien Chris Cox als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Chris Cox Groente & Fruit geleden schade.

 1. 4. Wederpartij zal – indien zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan Chris Cox Groente & Fruit toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Chris Cox Groente & Fruit aan haar zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Chris Cox Groente & Fruit. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient Chris Cox Groente & Fruit een kopie van deze aangifte te verstrekken.

 1. 5. Indien Chris Cox Groente & Fruit zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Chris Cox Groente & Fruit voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke Chris Cox Groete & Fruit aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door Chris Cox Groente & Fruit aan de Wederpartij geleverde zaken.

 1. 6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Chris Cox Groente & Fruit slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien: i) vast komt te staan dat Chris Cox Groente & Fruit aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Chris Cox Groente & Fruit is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.

 1. 7. Indien Chris Cox Groente & Fruit aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Chris Cox Groente & Fruit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Chris Cox Groente & Fruit wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen utkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad € 10.000,00 (letters: tienduizend euro).

Artikel 11 Overmacht

 1. 1. In geval van overmacht is Chris Cox Groente & Fruit gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Chris Cox Groente & Fruit) aanhangig kan maken.

 1. 2. Als overmacht aan de zijde van Chris Cox Groente & Fruit wordt – onder meer – aangemerkt: – stakingen zijdens de werknemers van Chris Cox Groente & Fruit dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – ziekte van werknemers van Chris Cox Groente & Fruit dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; – maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Chris Cox Groente & Fruit is gebonden; – niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen; – ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen; – (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Chris Cox Groente & Fruit; – diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst; – alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Chris Cox Groente & Fruit beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Chris Cox Groente & Fruit komen.

 1. 3. Indien Chris Cox Groente & Fruit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. 4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Chris Cox Groente & Fruit het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde quantum, voldoet Chris Cox Groente & Fruit geheel aan haar leveringsverplichtingen. Chris Cox Groente & Fruit is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

 1. 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de met Chris Cox Groente & Fruit gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Chris Cox Groente & Fruit gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Chris Cox Groente & Fruit tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Chris Cox Groente & Fruit verder toekomende rechten.

 1. 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is zij aan Chris Cox Groente & Fruit verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Chris Cox Groente & Fruit redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

 1. 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Chris Cox Groente & Fruit de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Chris Cox Groente & Fruit zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Chris Cox Groente & Fruit verder toekomende rechten.

 1. 4. Chris Cox Groente & Fruit heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Chris Cox Groente & Fruit gemaakte en nog te maken kosten aan Chris Cox Groente & Fruit vergoeden.

 1. 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Chris Cox Groente & Fruit op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.

 1. 6. Wederpartij dient Chris Cox Groente & Fruit onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Chris Cox Groente & Fruit toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.

 1. 7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Chris Cox Groente & Fruit hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Chris Cox Groente & Fruit.

Artikel 13 Emballage

 1. 1. Chris Cox Groente & Fruit maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien Chris Cox Groente & Fruit ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers). Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling. Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.

 1. 2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens Chris Cox Groente & Fruit geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse eetbare tuinbouwproducten.

 1. 3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Chris Cox Groente & Fruit dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.

 1. 4. Niet door Chris Cox Groente & Fruit geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover Chris Cox Groente & Fruit de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.

Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. 1. Chris Cox Groente & Fruit behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

 1. 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Chris Cox Groente & Fruit geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij vrijwaart Chris Cox Groente & Fruit voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door Chris Cox Groente & Fruit geleverde zaken, en die plaats vinden nadat Chris Cox Groente & Fruit de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. 1. De rechtsverhouding tussen Chris Cox Groente & Fruit en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

 1. 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Chris Cox Groente & Fruit is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Chris Cox Groente & Fruit om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.

 1. 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.
Winkelmandje